środa, 24 sierpnia 2011

Oszukani przez PO i PSL

Dlaczego czuję się oszukany przez Donalda Tuska, PO i PSL?
Dlatego, że złożył wiele obietnic i ich nie dotrzymał.
Czy obywatele mają tego świadomość, czy nadal chcą być oszukiwani i zasypywani kolejnymi kłamstwami. PO i PSL mieli 4 lata na realizację swoich postulatów, mieli przewagę w sejmie i poparcie prezydenta. Nic nie zrobili. A teraz znowu obiecują. Mówię NIE! Już nie wierzę w ich i proszę Was o rozsądek. Z tą prośbą zwracam się do patriotów, ludzi mądrych, dla których Polska to ojczyzna a nie miejsce do załatwiania interesów.

A tutaj przedstawiam listę niespełnionych obietnic Donalda Tuska z listopada 2007 roku :

Nr 6: Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych

Nr 10: Dług publiczny nie może narastać w takim tempie jak do tej pory

Nr 11: W ciągu kilku lat budżet należy doprowadzić do stanu bliskiego równowagi

Nr 12: Nie możemy dopuścić do wzrostu inflacji

Nr 13: Trzeba zmniejszyć deficyt w stosunku do projektu przedstawionego przez poprzedni rząd

Nr 14: Przywrócenie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

Nr 17: Radykalnie uprościmy prawo gospodarcze

Nr 18: Radykalnie uprościmy prawo podatkowe

Nr 25: Należy zmniejszyć obciążenie państwa kosztami obsługi długu publicznego

Nr 27: Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty europejskiej, czyli wejście do strefy euro

Nr 34: Najważniejszym elementem bezpieczeństwa gospodarczego jest bezpieczeństwo energetyczne, które rozumiemy przede wszystkim jako gwarancję niezakłóconych dostaw nośników energii po akceptowalnych cenach przy równoczesnej trosce o ekologię

Nr 91: Oznacza to potrzebę rozwoju polityki prorodzinnej, uruchomienie wszystkich narzędzi realnie wspierający wzrost liczby urodzeń

Nr 110: 1 stycznia 2009 r. sieć zakładów emerytalnych wypłaci pierwsze emerytury z nowego systemu

Nr 111: Elementy zamykające reformę emerytalną powinny być przyjęte do połowy 2008 r.

Nr 117: Przekształcimy publiczne placówki ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego

Nr 120: Chcemy podzielić Narodowy Fundusz Zdrowia na konkurujące między sobą instytucje ubezpieczenia zdrowotnego

Nr 122: Potrzebny będzie Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych

Nr 123: Wprowadzimy system ubezpieczeń dodatkowych obejmujących dobrowolną dopłatę do świadczenia podstawowego lub finansowanie świadczeń, które nie będą objęte podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Nr 124: Będziemy dokonywać co trzy miesiące przeglądu listy leków refundowanych

Nr 133: Podejmiemy pracę nad ustawą, która nada językowi migowemu status języka urzędowego

Nr 155: Chcemy, aby ta Euro 2012 stało się istotnym elementem zintegrowanej strategii promującej nasz kraj

Nr 166: Zakończymy prace nad wprowadzeniem innych rodzajów odbywania kar, niekoniecznie w zakładach zamkniętych, np. w postaci dozorowanych prac wykonywanych na rzecz społeczeństwa

Nr 16: W 2008 r. opracujemy i przedstawimy Wysokiej Izbie projekty zmian systemowych wspierających przedsiębiorczość. Praca w tych kwestiach musi znaleźć swój finał w 2008 r.

Nr 45: Modernizacji, i to jest także priorytet mojego rządu, wymaga infrastruktura polskich kolei. Pasażerowie mają prawo do czystych dworców, punktualnych, szybkich pociągów

Nr 48: Zakończymy prace nad studium kolei dużych prędkości, aby jeszcze w tej kadencji z fazy studium wejść w fazę realizacji

Nr 113: Żadne z podjętych przez nas działań nie odbędzie się kosztem pacjenta. To gwarantujemy

Nr 115: Doprowadzimy do tego, aby placówki ochrony zdrowia, publiczne i niepubliczne, były traktowane jednakowo i miały równe szanse konkurowania o kontrakty z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego

Nr 151: Wyrwiemy media publiczne z rąk partyjnych aparatów

Nr 21: Usprawnimy sądownictwo gospodarcze

Nr 22: Realnie skrócimy okresu sądowego egzekwowania należności

Nr 37: Wyeliminujemy bariery proceduralne i prawne hamujące szybkie inwestycje infrastrukturalne

Nr 39: Bardzo ambitnie będziemy stawiać kolejne cele infrastrukturalne

Nr 72: Wykorzystanie potencjału i możliwości rolnictwa do poprawy bilansu energetycznego Polski. Uprawa roślin energetycznych, wykorzystanie odpadów komunalnych i z produkcji rolniczej do wytwarzania bioenergii, biogazu czy biopaliw

Nr 109: Chcemy jak najszybciej dokończyć reformę emerytalną. Odpowiednie projekty zostaną przedstawione Wysokiej Izbie w ciągu pierwszych stu dni funkcjonowania rządu

Nr 114: Musimy pokonać zmorę wielomiesięcznego oczekiwania przez pacjentów na poradę lub zabieg

Nr 176: Samorządom, dostającym coraz więcej zadań, będą harmonijnie przekazywane także pieniądze i kompetencje

Nr 136: Jak najszybciej uruchomimy prace nad strategią rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, która objęłaby najbliższe 15-20 lat

Nr 119: Tzw. sieć szpitali, zostanie ukształtowana przez wybór pacjentów, dokonany na podstawie oceny poziomu danej placówki

Nr 104: Pobudzimy sektor prywatny do udziału w finansowaniu nauki i wiedzy i doprowadzimy do synergii wydatków na badania z unijnymi funduszami strukturalnymi

Nr 24: Należy wzmocnić trend na wzrost inwestycji

Nr 103: Zmienimy mechanizmy finansowania nauki i zharmonizujemy je z polityką badań i innowacji Unii Europejskiej

Nr 149: Rząd zagwarantuje realizację precyzyjnie zdefiniowanej misji publicznej oraz odpolitycznienie nadzoru i bezpośredniego zarządzania mediami publicznymi

Nr 40: Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie menedżerów, którzy będą potrafili - w dużo większym stopniu niż dotychczas - wykorzystać środki unijne na budowę dróg w Polsce

Nr 172: Chcemy stworzyć czytelny i efektywny system zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym. Jest wolą mojego rządu, aby minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister sprawiedliwości byli faktycznie odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa

Nr 160: Przedstawiciele mojego rządu każdego miesiąca, będą informowali Wysoką Izbę i polską opinię publiczną o kolejnych decyzjach likwidujących przywileje władzy, przywileje prawne i materialne

Nr 197: W 2009 r. cały świat właśnie w Polsce może, powinien upamiętnić rocznicę upadku komunizmu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz