poniedziałek, 11 lipca 2011

PJN - partia patriotów

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a często także gotowością do poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia oraz pracy dla jej dobra. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Czy te słowa możemy powiedzieć o politykach Platformy Obywatelskiej?
W mojej ocenie NIE! Natomiast pasują tu słowa:
-działanie na szkodę Polski poprzez niekontrolowane zadłużanie kraju - rekordowy dług publiczny w historii naszego kraju,
-działanie na szkodę Polski poprzez niekontrolowany wzrost inflacji,
-działanie na szkodę Polski poprzez przerost zatrudnienia w administracji publicznej,
-działanie na szkodę Polski poprzez brak odpowiedzialności za budżet - wydatki znacznie ponad dochody,
-działanie na szkodę Polski poprzez ograniczanie wolności słowa - stłumienie i ukaranie pokojowej manifestacji kibiców piłkarskich w Białymstoku,
-działanie na szkodę Polski poprzez dbałość o poparcie utopijnej polityki i manipulację w podawaniu informacji o stanie państwa,
-działanie na szkodę Polski poprzez służalczość wobec Brukseli i wypełnianie ślepo ich poleceń m.in zamknięcie cukrowni Łapy.

Jeśli PO nie dba o Polskę tylko interesy innych to dlaczego są tacy którzy deklarują poparcie ich w wyborach? Zastanówcie się co robicie. Ten kraj trzeba bronić przed dalszym rozbiorem i utratą suwerenności. Pojęcie rozbiór państwa (określenia zabór lub zabory używa się wymiennie) oznacza rozdzielenie terytorium suwerennego państwa pomiędzy inne na drodze wyłącznie dyplomatycznej lub uzależnienia ekonomicznego i gospodarczego. Suwerenność – to zdolność do samodzielnego, niezależnego od innych podmiotów, sprawowania władzy politycznej nad określonym terytorium, grupą osób lub samym sobą. Suwerenność państwa obejmuje niezależność w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. W 1772, 1793 i 1795 Polska już przeszła utratę suwerenności. Nie pozwólmy na powtórkę z historii i całkowite uzależnienie ekonomiczne od innych. Nie pozwólmy na bankructwo finansowe Polski jakie jest w Grecji.

Czy tym ludziom zależało na Polsce?
Czy ich dzieciom i wnukom zależy na Polsce?
A może chcą uzależnić nas ekonomicznie od innych?

I kolejne pytanie:
Czy chcecie aby najbliższa kadencja sejmu koncentrowała się na rozliczaniu winnych tragedii Smoleńskiej?
Ja nie chcę. Chcę spokoju i poszanowania godności tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej. Chcę koncentracji na rozwiązaniu problemów gospodarczych Polski. Chcę obniżenia podatków, służby zdrowia bez półrocznych kolejek na wizytę do specjalisty, bezpieczeństwa finansowego rodzinom, pewności jutra i szczęśliwego życia.

Każdy człowiek ma wiele praw gwarantowanych przez Konstytucję RP i inne akty prawne:
-prawo do życia
-prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania
-prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę
-prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej
-zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania
-zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie
-zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia
-zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych

prawa osobiste do:
-dobrego życia
-rzetelnego sądu
-decydowania o swoim życiu
-prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka
-szczęścia

prawa i wolności polityczne:
–prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa
-prawo do obywatelstwa
-możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
-czynne prawo wyborcze – możliwość uczestnictwa w wyborach
-bierne prawo wyborcze – możliwość kandydowania w wyborach
-wolność zrzeszania się
-prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
-prawo do składania wniosków, petycji, skarg
-dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
-równy dostęp do służby publicznej.

wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne:
–uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz – prawa socjalne
prawo do:
-ochrony zdrowia
-nauki
-odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
-pomocy socjalnej
-rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)

prawa ekonomiczne: (zobacz też Art. 64 Konstytucji RP)
-prawo do pracy
-prawo do własności
-prawo dziedziczenia

prawa solidarnościowe - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia

prawa kulturalne:
-prawo do wolności twórczości artystycznej
-prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
-prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania

Gwarancje:
-materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
-formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)
-prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
-prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
-prawo do skargi konstytucyjnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz